< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Schending van auteursrecht door exploitant van website. Voor de plaatsing van een auteursrechtelijk beschermde foto op de pagina van een van haar leden is de exploitant niet aansprakelijk, maar nu hij deze foto heeft gebruikt voor zijn startpagina is hij dat wel.

UitspraakRECHTBANK HAARLEM

sector kanton, locatie Haarlem

zaak-/rolnummer: 265903 \ CV EXPL 05-2276vonnisdatum: 29 juni 2005

De kantonrechter heeft in de zaak van :

de besloten vennootschap [XXX] PRODUKTIES B.V.,

te Houten,

eisende partij,

gemachtigde: Th.J.A. Groen,

-- tegen --

1. de vennootschap onder firma GO2WEB.NL,

te Haarlem,

2. de besloten vennootschap [YYY] B.V.,

te Heemskerk,

3. de besloten vennootschap [QQQ] BEHEER B.V.,

te Haarlem,

4. [gedaagde 4],

te [woonplaats],

zijnde de gedaagden sub 2, 3 en 4 vennoten van gedaagde sub 1,

gedaagde partij,

gemachtigde: M.J. Verlaat,

het navolgende vonnis gewezen.

De kantonrechter heeft bij het wijzen van dit vonnis acht geslagen op de gedingstukken, zijnde de dagvaarding (met producties), het ant-woord (met producties), het tussenvonnis van 20 april 2005 waarbij een comparitie van partijen is gelast, de stukken die beide partijen, in aanloop naar de comparitie van partijen in het geding gebracht hebben (en wel op 11 mei, 12 mei, 20 mei en 24 mei 2005), alsmede de aantekeningen die de griffier ge-maakt heeft bij gelegenheid van de in deze zaak op 2 juni 2005 gehouden comparitie. De inhoud van de gedingstukken geldt als hier ingelast.

Bij het afsluiten van de comparitie van partijen is vonnis bepaald op heden.

Partijen worden hierna [XXX] Produkties en Go2Web.nl genoemd.

RECHTSOVERWEGINGEN.

1. Als erkend, danwel niet (voldoende) gemotiveerd bestreden, staat het volgende vast:

- de eigenaar directeur van [XXX] Produkties, [naam], is sinds 1964 gediplomeerd beroepsfotograaf en heeft sedert 1981 een hoogwaardig toeristisch fotoarchief van Nederland opgebouwd,

- het archief van [XXX] wordt door [XXX] Produkties geëxploiteerd door het wereldwijd verstrekken van licenties en door het doen van uitgaven als fotoboeken, prentbriefkaarten en souvenirs,

- Go2Web.nl exploiteert een groot aantal individuele websites van plaatselijke gemeenten in Nederland, waaronder de site www.utrecht-web.nl,

- de door Go2Web.nl geëxploiteerde sites als hier bedoeld bevatten een aantal rubrieken, die rubrieken worden door leden gevuld; een van die rubrieken is een fotorubriek,

- op de site van Go2Web.nl is gedurende geruime tijd een door [XXX] gemaakte foto (gezicht op de Oude Gracht te Utrecht, gezien vanaf de Domtoren) te zien geweest; die foto is niet geplaatst door Go2Web.nl zelf maar door een van de leden van Utrecht-Web.nl,

- de foto was te zien, niet alleen op de foto gallery impressiefoto’s Utrecht, maar ook in de kop van de startpagina van voormelde site,

- genoemde plaatsing was [XXX] Produkties geheel onbekend en had ook niet de instemming van [XXX] Produkties,

- [XXX] Produkties bezit de auteursrechten van de foto in kwestie.

2. Tegen de achtergrond van voormelde feiten en stellende dat er sprake is van een inbreuk op haar auteursrechten, vordert [XXX] Produkties, naast nevenvorderingen:

a. betaling van een bedrag groot € 2.800,-- wegens gederfde gebruiksvergoeding, toeslagen, waardevermindering auteursrecht en opsporingskosten,

b. de kosten van de aansprakelijkheidsstelling groot € 325,--,

c. de buitengerechtelijke incassokosten, zijnde 15% van de hoofdsom,

d. publicatie van dit vonnis binnen een maand na datum uitspraak op de eigen landelijke website van Go2Web.nl in de rubriek nieuws gedurende een periode van 6 maanden,

e. nietigverklaring van de tussen partijen bestaande gebruikersovereenkomst, een en ander voorzover die overeenkomst tussen partijen zou bestaan.

3. Go2Web.nl heeft de vordering van [XXX] Produkties gemotiveerd weersproken. Kort gezegd komt het verweer van Go2Web.nl erop neer dat zij niet aansprakelijk gesteld kan worden voor foto’s die leden op haar site plaatsen. Go2Web.nl heeft de foto van [XXX] Produkties van de site gehaald toen haar bleek dat die foto auteursrechtelijk was beschermd. Voor Go2Web.nl is op het moment van plaatsing van een foto door een lid niet te herkennen of die foto met auteursrechten van derden is beschermd. Go2Web.nl merkt daarbij nog op dat zij haar leden er steeds op gewezen heeft dat het niet is toegestaan foto’s en/of afbeeldingen te plaatsen, waarvan men niet zeker weet of deze auteursrechtelijke zijn beschermd.

Overigens heeft Go2Web.nl nog als verweer aangevoerd dat partijen eind december 2004 telefonisch zijn overeengekomen de zaak te regelen voor een bedrag van € 295,--. Ook om die reden is volgens Go2Web.nl de vordering van [XXX] Produkties niet toewijsbaar.

4. De foto waar deze procedure om draait is (ook) te zien geweest op de startpagina van de door Go2Web.nl geëxploiteerde site. Een startpagina kan niet aangemerkt worden als onderdeel van ledenpagina’s waarop leden foto’s en dergelijke kunnen plaatsen en ook daadwerkelijk plaatsen. Dat zo zijnde moet de conclusie zijn dat Go2Web.nl zelf de bewuste foto openbaar gemaakt heeft. Met betrekking tot de pagina’s voor en door leden ligt de situatie anders. Ten aanzien van die pagina’s fasciliteert Go2Web.nl enkel en heeft zij met de inhoud ervan niets te maken. Met betrekking tot die pagina’s kan zij dan ook niet als openbaarmaker krachtens de auteurswet worden aangemerkt. Een aansprakelijkheid op grond van art. 6:196c of art. 162 BW ontbreekt in dat kader ook omdat Go2Web.nl de foto onmiddellijk van de ledenpagina’s heeft verwijderd.

5. Gelet op hetgeen hiervoor onder 4. is overwogen moet de conclusie zijn dat Go2Web.nl het auteursrecht van [XXX] Produkties geschonden heeft. Ter zake daarvan is Go2Web.nl [XXX] Produkties € 1.294,-- aan gebruiksrecht verschuldigd. Bij het berekenen van het verschuldigde bedrag volgens de richtprijzen fotografenfederatie (geldend voor pagina’s als een startpagina) moet worden uitgegaan van een Nederlandstalige site met een nl.domeinnaam. De duur van het gebruik ligt tussen een half en een heel jaar en de maat is 50x75.

Voor een hoger bedrag in verband met toeslag ernstige verminking, opsporingskosten en/of waardevermindering auteursrecht is geen grond, een en ander is niet onderbouwd.

Voor toewijzen van kosten aansprakelijkheidsstelling is geen afzonderlijke grond. Die kosten worden gedekt door een mogelijke veroordeling van Go2Web.nl in de proceskosten danwel vallen die kosten onder de buitengerechtelijke incassokosten.

Buitengerechtelijke incassokosten zijn er, blijkens het dossier zeer zeker gemaakt. Het bedrag dat de kantonrechter daarop toe zal wijzen bedraagt € 272,-- (excl. BTW).

6. De gevorderde publicatie van dit vonnis op de landelijke website van Go2Web.nl wijst de kantonrechter af. Een dergelijke vordering is buiten proportie en dient geen enkel redelijk doel. De inbreuk is beperkt gebleven en de inbreuk is na de sommatie daartoe ook vrijwel direct gestaakt, daarna is er geen inbreuk meer geweest.

7. Voorzover Go2Web.nl betoogt dat partijen eind december 2004 een overeenkomst gesloten hebben om de voorliggende zaak te schikken voor € 295,-- (excl. BTW) gaat de kantonrechter aan die stelling voorbij. [XXX] Produkties bestrijdt een en ander met klem en Go2Web.nl doet ter zake geen concreet bewijsaanbod. De voorwaardelijke vordering tot nietigverklaring van de gebruikersovereenkomst kan onbesproken blijven nu uit niets blijkt dat een dergelijke overeenkomst tot stand is gekomen.

8. Gelet op het vorenstaande moet de conclusie zijn dat de vordering van [XXX] kan worden toegewezen voor een bedrag van in totaal € 1.566,--. Go2Web.nl zal als de inbreuk makende partij veroor-deeld worden in de kosten van deze procedure.

BESLISSING.

De kantonrechter:

veroordeelt Go2Web.nl om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [XXX] Produkties te betalen de somma van € 1.294 ter zake van gebruiksrecht vermeerderd met de wettelijke rente over dat bedrag vanaf 17 februari 2005 tot aan de algehele voldoening, tevens vermeerderd met € 272,-- aan buitengerechtelijke incassokosten,

veroordeelt Go2Web.nl in de kosten van deze procedure, tot op heden aan de kant van [XXX] Produkties begroot op € 398,93, waaronder € 135,-- aan salaris gemachtigde,

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het meer of anders gevorderde.

Aldus gewezen door mr. S.R. Mellema, kantonrechter, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 29 juni 2005 in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature