< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

In deze procedure staat de vraag centraal of een "deep-link" op een website kan worden aangemerkt als publicatie. In het onderhavige geval stond op een forum van een website een deep-link naar een aantal foto's op de website van een beroepsfotgraaf, terwijl die fotograaf voor het plaatsen van de deep-link geen toestemming had gegeven.

UitspraakV O N N I S VAN DE RECHTBANK ROTTERDAM

Sector Kanton:

INZAKE:

[eiser], wonende te [woonplaats],

eiser,

gemachtigde: F.H.M. Bazuin;

T E G E N :

De stichting STICHTING NIEUW RECHTS, statutair gevestigd te Rotterdam;

gedaagde,

die schriftelijk heeft gereageerd.

Partijen zullen hieronder worden aangeduid als [eiser] respectievelijk Nieuw Rechts.

1. HET VERLOOP VAN DE PROCEDURE:

Dit blijkt uit de navolgende processtukken waarvan de kantonrechter kennis heeft genomen:

- het inleidend exploot van dagvaarding van 26 april 2004 met producties;

- de schriftelijke reactie van Nieuw Rechts;

- de conclusie van repliek met producties;

- de conclusie van dupliek met bijlagen.

2. HET GESCHIL EN DE STANDPUNTEN DER PARTIJEN:

2.1 [eiser] vordert bij vonnis, voor zoveel mogelijk uitvoerbaar bij voorraad, om Nieuw Rechts te veroordelen om:

1. Aan [eiser] tegen kwijting te betalen een bedrag van € 3.885,75 te vermeerderen met de wettelijke rente over de hoofdsom vanaf 20 februari 2004 tot aan de dag der algehele voldoening;

2. De drie onderhavige foto’s van [eiser] van haar website te verwijderen binnen twee dagen na betekening van dit vonnis en verwijderd te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 5.000,-- per dag of gedeelte daarvan, dat Nieuw Rechts in gebreke blijft hieraan geheel of gedeeltelijk te voldoen;

3. Nieuw Rechts te veroordelen in de kosten van dit geding.

Aan zijn vordering legt [eiser] ten grondslag dat Nieuw Rechts drie foto’s van hem zonder zijn medeweten en zonder zijn toestemming openbaar heeft gemaakt waardoor [eiser] als beroepsfotograaf en als auteursrechthebbende schade heeft geleden, welke schade Nieuw Rechts dient te vergoeden. Aangezien Nieuw Rechts, sommaties ten spijt, de betreffende foto’s -die inmiddels zijn voorzien van een naamsvermelding- nog steeds niet van haar website heeft verwijderd, vordert [eiser] de veroordeling van Nieuw Rechts tot verwijdering van de foto’s.

Nieuw Rechts heeft de vordering van [eiser] gemotiveerd weersproken en heeft kort en zakelijk weergegeven, de navolgende punten van verweer aangevoerd:

- Het is niet reëel om van Nieuw Rechts en in het algemeen van andere gebruikers van het internet, te verlangen, dat zij de herkomst van elke foto tot op de bodem toe onderzoeken, aangezien dit een onmogelijke taak is;

- [eiser] heeft de foto’s op internet geplaatst, zonder enige beveiliging;

- Toen Nieuw Rechts de foto’s in het bezit kreeg, wist zij niet en kon zij ook niet weten, wie de maker hiervan was, aangezien de foto’s ontdaan waren van copyright en auteursnaam;

- Nieuw Rechts heeft te goeder trouw gehandeld door aanstonds na daarop attent te zijn gemaakt, de betreffende foto’s te verwijderen;

- Nieuw Rechts is een ideële organisatie en heeft de foto’s niet voor een commercieel doel gebruikt;

- Door zijn site niet te beveiligen, geeft [eiser] impliciet instemming met verspreiding van zijn werk;

- Het functioneren van de voorzitter van Nieuw Rechts als gemeenteraadslid van de stad Rotterdam komt in gevaar als de vordering wordt toegewezen.

Nieuw Rechts concludeert tot afwijzing van de vorderingen van [eiser].

3. DE BEOORDELING VAN HET GESCHIL:

Als enerzijds gesteld en anderzijds erkend, dan wel niet of onvoldoende gemotiveerd weersproken, dan wel op grond van de in zoverre niet betwiste inhoud van de producties, staat tussen partijen ten processe het navolgende vast.

[eiser] is beroepsfotograaf en is in die hoedanigheid lid van de Nederlandse Vereniging van Journalisten. [eiser] onderhoudt een website www. [eiser].nl. waarop hij zijn foto’s plaatst. Onder de datum 25 oktober 2003 heeft [eiser] meerdere foto’s geplaatst van de rel tussen antifascisten en extreem rechts die op deze dag plaatsvond in Amsterdam. Op deze foto’s die op zijn website zijn geplaatst staat de naam [eiser] en het copyrightteken: © [eiser] | www.[eiser].nl .

Op 14 november 2003 heeft [eiser] drie foto’s van zijn hand aangetroffen op de website van Nieuw Rechts: www.nieuwrechts.nl. Op deze foto’s was zijn naam niet vermeld, de foto’s waren bijgeknipt. De gemachtigde van [eiser] heeft Nieuw Rechts aangeschreven bij brief van 11 december 2003 en gesommeerd tot betaling van schadevergoeding en onmiddellijke verwijdering van de in die brief genoemde foto’s van de website. Op enig moment daarna heeft Nieuw Rechts de betreffende foto’s voorzien van de naam van [eiser] en het copyrightteken. Tot zover de vaststaande feiten voorzover thans van belang.

[eiser] is als maker van de foto’s, zijnde werken waarop auteursrecht bestaat in de zin van artikel 10 lid 1 Auteurswet , bij uitsluiting gerechtigd tot openbaarmaking daarvan.

Daarom is het tonen van foto’s op een forumpagina van de eigen website door middel van een zogenoemde deep-link, aan te merken als een onrechtmatige vorm van openbaarmaking in de zin van de Auteurswet, nu Nieuw Rechts als beheerder van die site, die openbaarmaking faciliteert en gedoogt. Het hierop gerichte verweer van Nieuw Rechts wordt daarom gepasseerd.

Ook het plaatsen van de foto’s (nu wel) voorzien van naamsaanduiding is en blijft onrechtmatig jegens de auteursrechthebbende fotograaf indien dit plaatsen zonder diens instemming gebeurt, terwijl het evenmin terzake doende is of de inbreukmaker op het auteursrecht al dan niet een ideële organisatie is.

Het niet beveiligd zijn van de website van [eiser] doet geen afbreuk aan de beschermende werking van de Auteurswet, terwijl het achterwege laten van beveiligingen geen instemming impliceert met openbaarmaking zonder toestemming van de rechthebbende.

De slotsom is dat geen van de verweren doel treft, zodat vastgesteld wordt dat Nieuw Rechts in strijd heeft gehandeld met het auteursrecht van [eiser] door diens werk zonder diens toestemming op de website van Nieuw Rechts openbaar te maken. Deze inbreuk is onrechtmatig en heeft tot gevolg dat Nieuw Rechts schadeplichtig is jegens [eiser].

Voldoende aannemelijk is dat [eiser] door het handelen van Nieuw Rechts schade heeft geleden in de vorm van inkomstenderving. Nu aan [eiser] niet zijn toestemming is gevraagd is hem de mogelijkheid onthouden om zijn toestemming te weigeren, dan wel om vooraf zijn prijs te bepalen.

Voor de bepaling van de omvang van de schade wordt aansluiting gezocht bij de algemene voorwaarden van de Fotografenfederatie en de daarin genoemde richtprijzen.

Nu tevens als onweersproken gelaten vaststaat dat het gaat om drie foto’s met een maat in pixels van 400 x 600 en een gebruiksduur tot een jaar, op een pagina die één niveau dieper ligt dan de openings- of homepage, is de gevorderde schadevergoeding berekend conform voormelde algemene voorwaarden en toewijsbaar.

Het argument van Nieuw Rechts dat toewijzing van de vordering het functioneren van de voorzitter van Nieuw Rechts als gemeenteraadslid in de stad Rotterdam in gevaar brengt, staat -wat ook zij van de feitelijke juistheid van deze stelling- aan de toewijzing van de vordering niet in de weg.

In het hierboven overwogene ligt besloten dat [eiser] recht heeft op en belang heeft bij de gevorderde verwijdering van de drie litigieuze foto’s van [eiser] van de website van Nieuw Rechts, voor zover deze daarop nog geplaatst staan.

De gevorderde dwangsommen worden gematigd en aan een maximum gebonden.

De meegevorderde buitengerechtelijke incassokosten, zijn redelijkerwijs gemaakt en redelijk nu deze berekend zijn conform het gebruikelijke tarief.

De gevorderde wettelijke rente is als gegrond op de wet voor toewijzing vatbaar.

Nieuw Rechts wordt als de in het ongelijk gestelde partij, verwezen in de kosten van dit geding.

4. DE BESLISSING:

de kantonrechter,

veroordeelt Nieuw Rechts om aan [eiser] tegen behoorlijk bewijs van kwijting te betalen een bedrag van € 3.885,75, te vermeerderen met de wettelijke rente berekend over € 3.435,75 vanaf 20 februari 2004 tot aan de dag der algehele voldoening;

veroordeelt Nieuw Rechts om de drie ten processe bedoelde foto’s van [eiser] van haar website te verwijderen binnen twee dagen na betekening van dit vonnis en verwijderd te houden, op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 250,-- per dag of een gedeelte daarvan tot een maximum van € 10.000,-- indien en zo lang Nieuw Rechts in gebreke blijft aan deze veroordeling te voldoen;

veroordeelt Nieuw Rechts in de kosten van dit geding aan de zijde van [eiser] tot op heden vastgesteld op € 260,40 aan verschotten en op € 450,-- aan salaris voor de gemachtigde van [eiser];

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad en wijst af het meer of anders gevorderde.

Dit vonnis is gewezen door de kantonrechter mr. P. Vlaswinkel en uitgesproken op de openbare terechtzitting van de Rechtbank Rotterdam van donderdag 2 september 2004 in tegenwoordigheid van de griffier.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature