< Terug naar de zoekresultaten

Opties voor deze uitspraakDatum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Zaaknummer:
Soort procedure:
Zittingsplaats:

UitspraakParketnummers: 03/008018-99 en 03/008111-98

Datum uitspraak: 12 maart 2002

RECHTBANK MAASTRICHT

VONNIS

op tegenspraak gewezen door de meervoudige kamer voor strafzaken in de -ter terechtzit-ting gevoegde- zaken met bovenvermelde parketnummers tegen

[naam verdachte],

geboren te [geboortedatum + plaats],

wonende te [woonplaats verdachte].

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 19 juni 2001 en 26 februari 2002.

De tenlastelegging

Aan de verdachte is bij dagvaarding met het parketnummer 03/008018-99, na wijziging van de tenlastelegging, ten laste gelegd dat

1.

hij (handelend onder de naam [bedrijf]) op meerdere althans een tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1 februari 1999 tot en met 2 maart 1999 te Klimmen, gemeente Voerendaal, in elk geval in Nederland, opzettelijk en wederrechtelijk meerdere althans een (zogenaamde) simlock(s)/service provider lock(s), althans software, in elk geval gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen en/of worden verwerkt en/of overgedragenheeft veranderd en/of gewist en/of onbruikbaar en/of ontoegankelijk heeft gemaakt en/of andere gegevens daaraan heeft toegevoegd, immers heeft hij, verdachte, toen en daar (telkens) het volgende gedaan:

hij verdachte (handelend onder de naam [bedrijf]) heeft meermalen, althans eenmaal van door Libertel op de markt gebrachte pakketten (Izi-pakket), bestaande die pakketten uit een draagbare telefoon (Ericsson, type GF768) en een pre-paid kaart, de in/op die mobiele telefoontoestel(len) aangebrachte simlock(s)/service provider lock(s) verwij-derd/gedeblokkeerd door de software van die/dat toestel(len) te benaderen en/of de oorspronkelijke software (versie 98 11 23 1642) behorende bij dat (die) telefoontoestel(len)te verwijderen en/of te vervangen door door hem, verdachte, via internet gedownloade software (versie 98 03 18 1621);

Subsidiair, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht leiden:

dat hij (handelend onder de naam [bedrijf]) op meerdere althans een tijd-stip(pen) in of omstreeks de periode van 1 februari 1999 tot en met 2 maart 1999, te Klimmen, gemeente Voerendaal, in elk geval in Nederland, opzettelijk en wederrechtelijk is binnengedrongen in een geautomatiseerd werk voor de opslag of verwerking van gegevens, althans in een gedeelte daarvan, door daarbij (telkens) de beveiliging te doorbreken en/of de toegang daartoe te verwerven door een technische ingreep en/of met behulp van valse signalen en/of een valse sleutel en/of door het aannemen van een valse hoedanigheid immers heeft hij, verdachte, toen en daar (telkens) het volgende gedaan:

hij, verdachte, (handelend onder de naam [bedrijf]) heeft meermalen, althans eenmaal van door Libertel op de markt gebrachte pakketten (Izi pakketten), bestaande uit een draagbare telefoon (merk Ericsson, type GF 768 en een pre-paid kaart, de in/op die mobiele telefoontoestel(len) aangebrachte simlock(s)/service providerlock(s) verwij-derd/gedeblokkeerd door de software van die/dat toestel(len) te benaderen en/of de oorspronkelijk software (versie 981 11 23 1642) behorende bij dat telefoontoestel te verwijderen en/of te vervangen door door hem, verdachte via internet gedownloade software (versie 98 03 18 1621);

2.

hij in of omstreeks de periode van 1 februari 1999 tot en met 2 maart 1999 in elk geval op of omstreeks 2 maart 1999, te Klimmen, gemeente Voerendaal, in elk geval in Nederland, software, (welke software auteursrechtelijk beschermd was in de zin van de Auteurswet 1912) te weten software van Ericsson Mobile Communications versie 98 03 18 1621 heeft verworven en/of voorhanden heeft gehad en/of heeft overgedragen terwijl hij ten tijde van het verwerven en/of het voorhanden krijgen van die software wist, althans redelijkerwijs had moeten vermoeden dat het (een) door misdrijf verkregen goed(eren) betrof;

3.

hij op meerdere althans een tijdstip(pen) in de periode van 1 februari 1999 tot en met 2 maart 1999 te Klimmen, gemeente Voerendaal, in elk geval in Nederland, van het opzettelijk inbreuk maken op een anders auteursrecht en/of van het opzettelijk ter verveelvoudiging of ter verspreiding voorhanden hebben van (een) voorwerp(en) waarin met inbreuk op een anders auteursrecht een werk is vervat een beroep heeft gemaakt en/of het opzettelijk inbreuk maken op een anders auteursrecht en/of het opzettelijk ter verveelvoudiging of ter verspreiding voorhanden hebben van (een) voorwerp(en) waarin met inbreuk op een anders auteursrecht een werk is vervat als bedrijf heeft uitgeoefend, door (telkens) opzettelijk,

* zonder toestemming van de rechthebbende/licentiehouder/eigenaar, te weten Ericsson Mobile Communications AB, softwareprogrammatuur versie 98 03 18 1621 via internet te downloaden en/of voorhanden te hebben en/of

* (vervolgens) nadat de software van Ericsson Mobile Communications AB, versie 98 11 23 1642 behorende bij en/of gemaakt voor mobiele telefoontoestellen, merk Ericsson, nieuwe versie GF 768 zoals (uit)geleverd aan Libertel B.V. (produktienummer DPY 101 2305/144) door hem, verdachte, uit die toestellen was verwijderd, de door hem gedown-loade software van Ericsson, versie 98 03 18 1621 te implementeren/te plaatsen in de mobiele telefoontoestellen, merk Ericsson, nieuwe versie GF 768 zoals geleverd aan Libertel B.V. (produktnummer DPY 101 2305/144).

Aan de verdachte is bij dagvaarding met het parketnummer 03/008111-98 ten laste gelegd dat

1.

hij verdachte op een (aantal) tijdstip(pen) in of omstreeks de periode van 1oktober 1998 tot en met 5 november 1998 in het arrondissement Maastricht en/of elders in Nederland, tezamen en in vereniging met (een) ander(en) (telkens) opzettelijk enig werk voor telecom-municatie heeft/hebben vernield en/ofbeschadigd en/of stoornis in de gang van een zodanig werk veroorzaakt en/ofeen ten opzichte van een zodanig werk genomen veiligheidsmaatre-gel verijdelt, terwijl daarvan gemeen gevaar voor de verlening van diensten te duchten is, in elk geval (telkens) daardoor wederrechtelijk stoornis is ontstaan in een telecommunicatie-inrichting die wordt aangewend voor de dienstverlening aan het publiek, immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s), in elk geval verdachte een (aantal) maal (telkens) (grote) aantal(len) telefoontoestellen gemodificeerd (o.a. verwijderen/wijzigen SIM-lock en/of IMEI-code);

2.

een of meer derde(n) op een (aantal) tijdstip(pen) in of omstreeks 1 oktober 1998 - 5 november 1998 te Klimmen en/of elders in het arrondissement Maastricht, in elk geval in Nederland tezamen en in vereniging met (een) ander(en), althans alleen, telkens met het oogmerk om zich en/of (een) ander(en) wederrechtelijk te bevoordelen door het aannemen van een valse naam en/of van een valse hoedanigheid en/of door een (of meer) listige kunstgre(e)p(en) en/of door een samenweefsel van verdichtsels, Telfort en/of een andere verstrekker van telecommuniecatiediensten heeft bewogen tot de afgifte van gesprekstijd (het laten deelnemen aan de telecommunicatie-infrastructuur), in elk geval van enig goed, hebbende die derde(n) en/of zijn/hun mededader(s) met vorenomschreven oogmerk -zakelijk weergegeven- opzettelijk valselijk en/of listiglijk en/of bedrieglijk en/of in strijd met de waarheid zich heeft/hebben voorgedaan als een (andere) abonnee/gerechtigde tot deelname aan de telecommunicatie-infrastructuur van (een van die) telecommunicatie-syste(e)m(en) waartoe het/de betreffende telefoontoestel(len) behoorden (middels genoemd SIM-lock) en/of middels dat (gewijzigde) IMEI-nummer en/of door gebruikmaking van een telefoontoe-stel na verbreking van het SIM-lock de toegang is verleend door (en tot) de telecommunica-tie-systemen van een andere verstrekker(s) van telecommunicatiedienst(en) werd(en) bewogen tot bovenomschreven afgifte, welk(e) misdrijf(ven) door verdachte opzettelijk is/zijn uitgelokt door in vooromschreven tijdvak in het arrondissement Maastricht, in elk geval in Nederland opzettelijk gelegenheid, middelen en/of middelen te verschaffen, immers heeft verdachte in genoemde periode in landelijke dagbladen aangeboden het SIM-lock van telefoontoestel(len) te kunnen verwijderen en/of kenbaar heeft gemaakt tegen betaling desgewenst grote aantallen telefoontoestel(len) aldus kan aanpassen en/of (grote) (een) aantal(len) telefoontoestel(len) ter verkoop heeft aangeboden waarvan het SIM-lock was verbroken en/of aan (een van voornoemde) derde(n) een (aantal) telefoontoestel(len) heeft/hebben verkocht, terwijl van dit/deze telefoontoestel(len) het SIM-lock (al dan niet door hem, verdachte) was verbroken.

De vrijspraak

De rechtbank acht niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan de verdachte bij dagvaarding met het parketnummer 03/08018-99 onder 1 primair en subsidiair en onder 2, en bij dagvaarding met het parketnummer 03/008111-98 onder 1 en 2 is ten laste gelegd. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

De rechtbank heeft ten aanzien van het bij dagvaarding met het parketnummer 03/08018-99 onder 1 primair en subsidiair ten laste gelegde overwogen als volgt. Een simlock en een serviceproviderlock kunnen niet worden aangemerkt als auteursrechtelijk beschermd werk. Het betreft in beide gevalen een (schakel)voorziening ter beveiliging tegen ongewenst geacht gebruik, aangebracht in een telefoontoestel. Een eventuele contractuele relatie met de verstrekker van de telecommunicatiedienst is niet eerder ontstaan dan op het moment waarop door de gebruiker wordt ingebeld bij de provider. Van deze laatste omstandigheid is, voorzover het de verdachte betreft, niet gebleken. Het veranderen van een simlock of serviceproviderlock, dan wel het binnendringen in een dergelijke voorziening, zoals dat in casu kan worden vastgesteld, is dan ook niet als wederrechtelijk te beschouwen.

De rechtbank heeft ten aanzien van het bij dagvaarding met het parketnummer 03/08018-99 onder 2 ten laste gelegde overwogen dat software opgeslagen gegevens betreft en daarmee geen goed betreft in de zin van de artikel 416 en 417bis van het Wetboek van Strafrecht. De rechtbank heeft hierbij acht geslagen op het bepaalde in artikel 273, eerste lid, aanhef en onder 2° van dat wetboek.

De bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat verdachte het bij dagvaarding met het parketnummer 03/08018-99 onder 3 ten laste gelegde heeft begaan, met dien verstande dat

hij op meerdere tijdstippen in de periode van 1 februari 1999 tot en met 2 maart 1999 te Klimmen, gemeente Voerendaal, het opzettelijk inbreuk maken op een anders auteursrecht en het opzettelijk ter verveelvoudiging of ter verspreiding voorhanden hebben van voorwer-pen waarin met inbreuk op een anders auteursrecht een werk is vervat als bedrijf heeft uitgeoefend, door telkens opzettelijk,

* zonder toestemming van de rechthebbende/licentiehouder/eigenaar, te weten Ericsson Mobile Communications AB, softwareprogrammatuur versie 98 03 18 1621 via internet te downloaden en voorhanden te hebben en

* vervolgens nadat de software van Ericsson Mobile Communications AB, versie 98 11 23 1642 behorende bij en gemaakt voor mobiele telefoontoestellen, merk Ericsson, nieuwe versie GF 768 produktienummer DPY 101 2305/144 door hem, verdachte, uit die toe-stellen was verwijderd, de door hem gedownloade software van Ericsson, versie 98 03 18 1621 te implementeren/te plaatsen in de mobiele telefoontoestellen, merk Ericsson, nieuwe versie GF 768 produktnummer DPY 101 2305/144.

De partiële vrijspraak

De rechtbank acht niet bewezen hetgeen aan de verdachte bij dagvaarding met het parketnummer 03/008018-99 onder 3 meer of anders is ten laste gelegd. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken.

De bewijsmiddelen

De rechtbank grondt haar overtuiging dat de verdachte het hierboven omschreven feit heeft begaan, op feiten en omstandigheden die in de bewijsmiddelen zijn vervat.

De overweging ten aanzien van het bewijs

Van de zijde van verdachte is het verweer gevoerd dat deze rechtmatig de beschikking heeft gekregen over de Ericsson software 9803181612, zodat van het inbreuk maken op het au-teursrecht van Ericsson geen sprake is geweest.

De rechtbank verwerpt dit verweer. Zij acht bewezen dat verdachte genoemde software heeft verkregen via het internet, zulks in overeenstemming met verdachtes verklaringen tijdens het opsporingsonderzoek en ter terechtzitting van 19 juni 2001. Van de zijde van de rechthebbende op de software is onweersproken gesteld dat deze software niet door of namens haar op het internet ter beschikking wordt gesteld aan derden. Omstandigheden die de rechtbank zouden kunnen leiden tot oordeel dat verdachte er niettemin op mocht vertrouwen dat hij de software op rechtmatige wijze onder zich had, zijn niet gebleken.

De kwalificatie

Het bewezenverklaarde levert op een strafbaar feit dat moet worden gekwalificeerd als

opzettelijk een voorwerp waarin met inbreuk op eens anders auteursrecht een werk is vervat, ter verveelvoudiging of ter verspreiding voorhanden hebben, terwijl hij dat misdrijf als bedrijf uitoefent, meermalen gepleegd,

voorzien en strafbaar gesteld bij artikel 31a, aanhef en onder b, in verband met artikel 31b, van de Auteurswet 1919.

De strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid uitsluit. De verdachte is derhalve strafbaar.

De redengeving van de op te leggen straf

Bij de bepaling van de op te leggen straf is gelet op de aard en ernst van hetgeen bewezen is verklaard, op de omstandigheden waaronder het bewezenverklaarde is begaan en op de persoon van de verdachte, zoals een en ander uit het onderzoek ter terechtzitting naar voren is gekomen.

De op te leggen straf is -behalve op voormelde artikelen- gegrond op de artikelen 14a, 14 b, 14c, 23, 24, 24c, 57 en 91 van het Wetboek van Strafrecht en op artikel 33 van de Auteurs-wet 1912.

DE BESLISSINGEN:

De rechtbank

- verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte bij dagvaarding het met parketnummer 03/08018-99 onder 1 primair en subsidiair en onder 2 en bij dagvaarding met het parket-nummer 03/008111-98 onder 1 en 2 is ten laste gelegd en spreekt hem daarvan vrij;

- verklaart wettig en overtuigend bewezen, dat de verdachte het bij dagvaarding met het parketnummer 03/08018-99 onder 3 ten laste gelegde, zoals hiervoor is omschreven, heeft begaan;

- verklaart niet bewezen hetgeen aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven is bewezen verklaard en spreekt hem daarvan vrij;

- verklaart dat het bewezenverklaarde het hiervoor vermelde strafbare feit oplevert en dat verdachte strafbaar is;

- veroordeelt verdachte voor het hiervoor bewezenverklaarde tot een geldboete van € 7.500,=, bij niet betaling en verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van 75 dagen;

- beveelt, dat van de opgelegde geldboete een deel, groot € 2.500,=, subsidiair 37 dagen hechtenis, niet zal worden tenuitvoergelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelas-ten op grond dat de veroordeelde niet heeft nageleefd de voorwaarde zich voor het einde van een proeftijd van twee jaren niet schuldig te maken aan een strafbaar feit.

Dit vonnis is aldus gewezen door mr. F.A.G.M. Vluggen, voorzitter, mr. W.J.J. Beurskens en mr. W.E. Elzinga, rechters, in tegenwoordigheid van J.Th.G. Coenders, griffier, en uitge-sproken ter openbare terechtzitting van deze rechtbank op 12 maart 2002.


» Juridisch advies nodig? « advertorial

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?

Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Snel uitspraken zoeken en filteren

> per rechtsgebied > op datum > op instantie

Gerelateerde wetgeving

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature