Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:

Inhoudsindicatie:

Artikel 1:2 Algemene wet bestuursrecht ; geen belanghebbende. Eiseres kan door een bouwvergunning die betrekking heeft op buiten het bungalowpark gelegen gronden slechts rechtstreeks in haar belang getroffen zijn, wanneer de algemene ledenvergadering ten aanzien hiervan een besluit heeft genomen als bedoeld in de statuten.

UitspraakRECHTBANK ZWOLLE-LELYSTAD

Sector Bestuursrecht, Enkelvoudige Kamer

Registratienummer: Awb 07/1363

Uitspraak

in het geding tussen:

Vereniging van Eigenaren Horsterwold,

gevestigd te Zeewolde, eiseres,

gemachtigde: K., voorzitter en H., secretaris/penningmeester,

en

het college van burgemeester en wethouders van Zeewolde,

verweerder,

en

gemeente Zeewolde,

belanghebbende.

1. Procesverloop

Bij besluit van 13 februari 2007 heeft verweerder aan belanghebbende vergunning verleend voor het veranderen van een betonnen verkeersbrug op het perceel kadastraal bekend gemeente Zeewolde, sectie A, nummer 1109, plaatselijk bekend Bosruiterweg brug B2/A1109, te Zeewolde.

Tegen dit besluit is op 8 maart 2007 een bezwaarschrift ingediend. Naar aanleiding van dit bezwaarschrift is op 24 april 2007 en 1 mei 2007 een hoorzitting gehouden, waarbij eiseres in de gelegenheid is gesteld om het bezwaarschrift tegenover de bezwaarschriftencommissie mondeling toe te lichten. Op 12 juni 2007 heeft deze commissie advies uitgebracht. Vervolgens is het bezwaarschrift conform het advies van genoemde commissie bij het bestreden besluit van 5 juli 2007 ongegrond verklaard.

Op 7 augustus 2007 is tegen het bestreden besluit beroep ingesteld.

Verweerder heeft een verweerschrift ingezonden.

Het beroep is op 8 januari 2008 ter zitting behandeld. Eiseres is vertegenwoordigd door H., penningmeester en secretaris en A., bestuurslid, vergezeld van B., adviseur van eiseres. Verweerder heeft zich laten vertegenwoordigen door ING. A. Vader. Belanghebbende heeft zich niet afzonderlijk laten vertegenwoordigen.

De rechtbank heeft het onderzoek ter zitting geschorst en eiseres in de gelegenheid gesteld nadere informatie te verschaffen. Eiseres heeft hieraan bij brief van 10 januari 2008 voldaan.

Partijen hebben schriftelijk toestemming gegeven een nadere behandeling ter zitting achterwege te laten. Daarop is het onderzoek gesloten.

2. Overwegingen

In geding is de vraag of het bestreden besluit in rechte kan worden gehandhaafd.

De rechtbank gaat bij de beoordeling van het beroep uit van het volgende.

Eiseres vertegenwoordigt de belangen van eigenaren van een bungalow op het bungalowpark Horsterwold. Het bungalowpark grenst aan de Bosruiterweg en de watergang de Groenewoudse tocht. Het bouwplan waar vergunning voor is verleend betreft het veranderen van de op de Bosruiterweg gelegen brug over de Groenewoudse tocht.

De rechtbank overweegt ambtshalve dat allereerst moet worden beoordeeld of eiseres belanghebbende is in de zin van artikel 1:2, eerste lid, Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Ingevolge artikel 1:2, eerste lid, Awb wordt onder belanghebbende verstaan: degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken.

Ingevolge het derde lid worden ten aanzien van rechtspersonen als hun belangen mede beschouwd de algemene en collectieve belangen die zij krachtens hun doelstellingen en blijkens hun feitelijke werkzaamheden in het bijzonder behartigen.

Zoals de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft overwogen in haar uitspraak van 23 augustus 2006 (AB 2006/365) komt een vereniging die voor het belang van haar leden opkomt, daarmee op voor een collectief belang in de zin van artikel 1:2, derde lid, Awb , tenzij het tegendeel blijkt.

Volgens artikel 3 van haar statuten stelt eiseres zich ten doel:

1. de coördinatie en de organisatie van het bungalowpark door haar en haar leden;

2. de zorg voor het beheer, onderhoud, instandhouden en vernieuwen van het tot gemeenschappelijk gebruik bestemde terrein met alle daarop en daarin aanwezige voorzieningen behorende van de wegen, het gemeenschappelijk terrein, behorende tot bungalowpark te Horsterwold, gelegen tussen de Gooiseweg en de Bosruiterweg te Zeewolde (kadastraal bekend gemeente Zeewolde, sectie A nummer 3995) alsmede het instandhouden van het natuurlijk gebied;

3. het in erfpacht verkrijgen van het gemeenschappelijk terrein en de daarop aangelegde wegen en ander daarop en daarin aanwezige voorzieningen, waaronder een zwembad en drie tennisbanen;

4. het behartigen van die belangen van voornoemd bungalowpark en van de leden der vereniging, welke daarvoor krachtens besluit van de algemene vergadering in aanmerking komen.

Uit de namens eiseres bij brief van 10 januari 2008 overgelegde stukken blijkt dat de bouwvergunning voor de brug in de algemene ledenvergaderingen van 15 januari 2007 en 4 juni 2007 aan de orde is geweest. Uit de manier waarop dit onderwerp in de verslagen is opgenomen kan slechts worden afgeleid dat het bestuur de leden op de hoogte heeft gehouden van de omstandigheid dat eiseres de ontwikkelingen ten aanzien van de brug volgt, dat zij zich zorgen maakt over de veiligheid en dat zij daarover in gesprek is met de gemeente. De enkele omstandigheid dat deze handelwijze van het bestuur kennelijk niet op bezwaren is gestuit van de Algemene ledenvergadering, brengt niet met zich dat moet worden aangenomen dat sprake is van een besluit als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de statuten.

De rechtbank overweegt dat de in artikel 3, eerste tot en met derde lid, van de statuten genoemde doelstellingen betrekking hebben op organisatie en co ördinatie van het bungalowpark zelf en op het terrein waarop het park zich bevindt. De in deze artikelleden genoemde doelstellingen hebben geen betrekking op buiten het bungalowpark gelegen gronden. Dit betekent dat eiseres, door een bouwvergunning die betrekking heeft op buiten het bungalowpark gelegen gronden, slechts rechtstreeks in haar belang getroffen kan zijn wanneer de algemene ledenvergadering ten aanzien hiervan een besluit heeft genomen als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de statuten. Nu hiervan geen sprake is wordt eiseres door de verleende bouwvergunning niet rechtstreeks in haar belang getroffen en kan zij niet als belanghebbende in de zin van artikel 1:2 van de Awb worden beschouwd.

Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen heeft verweerder het bezwaarschrift van eiseres ten onrechte ontvankelijk geacht. Dit brengt met zich dat het beroep gegrond is. Het bestreden besluit dient te worden vernietigd. Omdat verweerder met inachtneming van deze uitspraak geen ander besluit kan nemen dat het bij hem gemaakte bezwaar niet-ontvankelijk verklaren, ziet de rechtbank aanleiding om, onder toepassing van artikel 8:72, vierde lid, Awb , op hierna te melden wijze zelf in de zaak te voorzien.

De rechtbank ziet geen aanleiding een partij te veroordelen in de kosten die de andere partij in verband met de behandeling van het beroep heeft moeten maken. Wel bestaat aanleiding te gelasten dat het door eiseres betaalde griffierecht wordt vergoed.

3. Beslissing

De rechtbank:

- verklaart het beroep gegrond;

- vernietigt het besluit van 5 juli 2007;

- verklaart het bezwaar van eiseres tegen het besluit van 13 februari 2007 niet-ontvankelijk;

- bepaalt dat deze uitspraak in de plaats treedt van het vernietigde besluit;

- gelast dat de gemeente Zeewolde aan eiseres het door haar betaalde griffierecht ten bedrage van € 285,00 vergoedt.

Deze uitspraak is gedaan door mr. G.P. Loman en in het openbaar uitgesproken in tegenwoordigheid van mr. M. Keukenmeester als griffier, op

Afschrift verzonden op:


Juridisch advies nodig?

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag


naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature