Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Vindplaats:

Inhoudsindicatie:

Veroordeling ter zake van belastingfraude

UitspraakRECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Afdeling Strafrecht

Zittingslocatie Utrecht

Parketnummer: 16/994252-13 (P)

Vonnis van de meervoudige strafkamer van 23 februari 2015

in de strafzaak tegen

[verdachte],

geboren [1954] te [geboorteplaats] (Suriname),

ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens op het adres

[adres], [postcode] [woonplaats].

1 Het onderzoek ter terechtzitting

Het onderzoek ter terechtzitting heeft plaatsgevonden op 9 februari 2015. De verdachte is in persoon verschenen zonder advocaat.

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van wat verdachte naar voren heeft gebracht.

2 Tenlastelegging

De tenlastelegging is als bijlage aan dit vonnis gehecht.

De verdenking komt er, kort en feitelijk weergegeven, op neer dat verdachte:

Primair: in de periode van 26 september 2007 tot en met 14 juli 2010 feitelijke leiding heeft gegeven aan [bedrijf] die telkens opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting heeft gedaan;

Subsidiair: in de periode van 26 september 2007 tot en met 14 juli 2010 tezamen en in vereniging met [medeverdachte] en [bedrijf] telkens opzettelijk onjuiste aangiften omzetbelasting heeft gedaan.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, deze rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de ten laste gelegde feiten en de officier van justitie is ontvankelijk. Er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

4 Waardering van het bewijs

4.1

Het standpunt van het Openbaar Ministerie

De officier van justitie heeft gevorderd het ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen te verklaren.

4.2

Het standpunt van de verdediging

De verdachte heeft geen bewijsverweer gevoerd tegen het door de officier van justitie ingenomen standpunt en opgemerkt dat hij door bijzondere omstandigheden op deze wijze heeft gehandeld.

4.3

Het oordeel van de rechtbank

Vrijspraak van het primair ten laste gelegde

De rechtbank spreekt verdachte vrij van het primair ten laste gelegde, omdat hij naar het oordeel van de rechtbank in zijn rol als boekhouder/accountant geen feitelijke leidinggever was van [bedrijf].

Het bewijs ten aanzien van het subsidiair ten laste gelegde

De rechtbank acht het subsidiair ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen op grond van het navolgende.

[bedrijf] heeft tussen 26 september 2007 tot en met 24 juli 2010 aangiften omzetbelasting ingediend over de maanden januari tot en met december 2007, januari tot en met december 2008, januari tot en met december 2009 en januari tot en met juni 2010.

De aangiften omzetbelasting betreffen alle nihilaangiften.

Medeverdachte [medeverdachte] (hierna te noemen: [medeverdachte]) heeft verklaard dat verdachte de boekhouder was van [bedrijf]. [medeverdachte] heeft voorts verklaard dat verdachte alle aangiften omzetbelasting heeft ingediend. [medeverdachte] was er van op de hoogte dat er nihilaangiftes waren gedaan en wist ook dat [bedrijf] in de ten laste gelegde periode omzet heeft gedraaid.

Verdachte heeft verklaard dat hij wist dat [bedrijf] omzet draaide en dat het onjuist was om nihilaangiften omzetbelasting te doen. Desondanks heeft verdachte toch telkens de nihilaangiften ingediend.

5 Bewezenverklaring

De rechtbank acht op grond van de in rubriek 4. genoemde bewijsmiddelen bewezen dat verdachte

Subsidiair

tezamen en in vereniging met [bedrijf] op meer tijdstippen in de periode van 26 september 2007 tot en met 24 juli 2010 in de gemeente(n) Almere en/of Apeldoorn en/of Heerlen en/of elders in Nederland, telkens opzettelijk een bij de Belastingwet voorziene aangifte als bedoeld in de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, te weten aangiften voor de omzetbelasting over de maanden:

-januari 2007 en februari 2007 en maart 2007 en april 2007 en mei 2007 en juni 2007 en juli 2007 en augustus 2007 en september 2007 en oktober 2007 en november 2007 en december 2007 en

-januari 2008 en februari 2008 en maart 2008 en april 2008 en mei 2008 en juni 2008 en juli 2008 en augustus 2008 en september 2008 en oktober 2008 en november 2008 en december 2008 en

-januari 2009 en februari 2009 en maart 2009 en april 2009 en mei 2009 en juni 2009 en juli 2009 en augustus 2009 en september 2009 en oktober 2009 en november 2009 en december 2009 en

-januari 2010 en februari 2010 en maart 2010 en april 2010 en mei 2010 en juni 2010,

onjuist heeft gedaan, immers heeft die [bedrijf] telkens opzettelijk op de bij de Inspecteur der belastingen of de Belastingdienst te Almere en/of Apeldoorn

en/of Heerlen ingediende aangiften omzetbelasting over genoemde maanden telkens een te laag belastbaar bedrag, terwijl dat feit telkens ertoe strekte dat te weinig belasting werd geheven.

Voor zover in de tenlastelegging taal- en/of schrijffouten staan, zijn deze verbeterd. Verdachte is hierdoor niet in de verdediging geschaad.

6 De strafbaarheid van het feit

Het bewezen geachte feit is volgens de wet strafbaar als

Tezamen en in vereniging met een ander opzettelijk een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd.

Het bestaan van een rechtvaardigingsgrond is niet aannemelijk geworden.

7 De strafbaarheid van verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dan ook strafbaar.

8 Motivering van de straffen en maatregelen

8.1.

De eis van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd dat verdachte wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf voor de duur van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

8.2.

Het standpunt van de verdediging

De verdachte heeft opgemerkt dat hij een gevangenisstraf niet ziet zitten.

8.3.

Het oordeel van de rechtbank

De hierna te noemen strafoplegging is in overeenstemming met de ernst van het bewezen geachte, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte, zoals daarvan ter terechtzitting is gebleken.

De rechtbank heeft bij de keuze tot het opleggen van een vrijheidsbenemende straf en bij de vaststelling van de duur daarvan in het bijzonder het volgende laten meewegen.

Verdachte heeft zich gedurende een periode van ruim drie jaar schuldig gemaakt aan het doen van onjuiste aangiften omzetbelasting vanuit zijn functie als boekhouder voor [bedrijf]. Al die jaren is er telkens een nihilaangifte ingediend, terwijl uit het dossier blijkt dat [bedrijf] gedurende deze jaren wel degelijk omzet had, bij haar klanten omzetbelasting in rekening bracht en ook betaald kreeg, maar deze gelden vervolgens niet afdroeg aan de Belastingdienst. Hiermee heeft verdachte willens en wetens de Belastingdienst en dus de Staat benadeeld.

Ter zitting is discussie geweest over de berekening van het nadeel voor de Belastingdienst. De rechtbank gaat er op basis van die discussie en de inhoud van het dossier vanuit dat dit bedrag in ieder geval ligt tussen de € 150.000,-- en € 300.000,--. Bij een fraudebedrag van een dergelijke omvang geven de oriëntatiepunten van de LOVS aan dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf tussen de 9 en 12 maanden passend is.

De rechtbank houdt bij de strafoplegging rekening met het de verdachte betreffend uittreksel uit de justitiële documentatie d.d. 30 december 2014, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder voor soortgelijke feiten in aanraking is gekomen met politie of justitie.

De rechtbank is van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend is. Gelet op het hoge nadeelbedrag doet een andere strafmodaliteit geen recht aan de ernst van de gepleegde feiten. De rechtbank zal wel rekening houden met de persoonlijke omstandigheden van verdachte en daarom een lagere straf opleggen dan door de officier van justitie is gevorderd. Een deel van de op te leggen straf zal de rechtbank voorwaardelijk opleggen met het doel dat verdachte zich in de toekomst niet opnieuw schuldig zal maken aan het plegen van strafbare feiten.

Alles afwegende acht de rechtbank een gevangenisstraf voor de duur van 10 maanden, waarvan 4 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren, passend en geboden en zal zij deze straf aan verdachte opleggen.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De beslissing berust op de artikelen 14a, 14b, 14c en 47 van het Wetboek van Strafrecht en de artikelen 68 en 69 van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen, zoals deze artikelen luidden ten tijde van het bewezen verklaarde en op de reeds aangehaalde artikelen

10 Beslissing

De rechtbank:

Verklaart het primair ten laste gelegde niet wettig en overtuigend bewezen en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat verdachte het ten laste gelegde heeft begaan zoals hiervoor in rubriek 5 is vermeld.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor is bewezen verklaard en spreekt verdachte daarvan vrij.

Het bewezen verklaarde levert op:

Tezamen en in vereniging met een ander een bij de belastingwet voorziene aangifte onjuist doen, terwijl het feit ertoe strekt dat te weinig belasting wordt geheven, meermalen gepleegd.

Verklaart het bewezene strafbaar.

Verklaart verdachte daarvoor strafbaar.

Veroordeelt verdachte tot een gevangenisstraf van 10 (tien) maanden.

Bepaalt dat een gedeelte, te weten 4 (vier) maanden, van deze gevangenisstraf niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij de rechter later anders mocht gelasten.

De tenuitvoerlegging kan worden gelast indien de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd van 2 (twee) jaren schuldig maakt aan een strafbaar feit.

Dit vonnis is gewezen door mr. A. van Maanen, voorzitter, mrs. A.M. Verhoef en V. van Dam, rechters, in tegenwoordigheid van mr. R. Willemsen, griffier, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van deze rechtbank van 23 februari 2015.

BIJLAGE: De tenlastelegging

Aan bovenbedoelde gedagvaarde persoon wordt ten laste gelegd dat

Primair

[bedrijf] op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode

van 26 september 2007 tot en met 24 juli 2010 in de gemeente(n) Almere en/of

Apeldoorn en/of Heerlen en/of elders in Nederland, (telkens) opzettelijk (een)

bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet

inzake rijksbelastingen, te weten (een) aangifte(n) voor de omzetbelasting

over de maanden:

-januari 2007 en/of februari 2007 en/of maart 2007 en/of april 2007 en/of mei

2007 en/of juni 2007 en/of juli 2007 en/of augustus 2007 en/of september 2007

en/of oktober 2007 en/of november 2007 en/of december 2007 en/of

-januari 2008 en/of februari 2008 en/of maart 2008 en/of april 2008 en/of mei

2008 en/of juni 2008 en/of juli 2008 en/of augustus 2008 en/of september 2008

en/of oktober 2008 en/of november 2008 en/of december 2008 en/of

-januari 2009 en/of februari 2009 en/of maart 2009 en/of april 2009 en/of mei

2009 en/of juni 2009 en/of juli 2009 en/of augustus 2009 en/of september 2009

en/of oktober 2009 en/of november 2009 en/of december 2009 en/of

-januari 2010 en/of februari 2010 en/of maart 2010 en/of april 2010 en/of mei

2010 en/of juni 2010,

onjuist en/of onvolledig heeft gedaan,

immers heeft die [bedrijf] (telkens) opzettelijk op het bij de

Inspecteur der belastingen of de Belastingdienst te Almere en/of Apeldoorn

en/of Heerlen ingediende aangifte(n) omzetbelasting over genoemd(e) maand(en)

(telkens) een te laag belastbaar bedrag, althans (telkens) een te laag bedrag

aan belasting opgegeven, terwijl dat feit (telkens) ertoe strekte dat te

weinig belasting werd geheven,

tot het plegen van welk(e) bovenomschreven strafbare feit(en) verdachte al dan

niet tezamen met [medeverdachte] en/of met een ander of anderen (telkens) opdracht

heeft gegeven, dan wel aan welke bovenomschreven verboden gedraging(en)

verdachte al dan niet tezamen met [medeverdachte] en/of met een ander of anderen,

(telkens) leiding heeft gegeven;

De in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalde betekenis is

gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

art 68 lid 1 ahf/ond a Algemene wet inzake rijksbelastingen

art 69 lid 2 Algemene wet inzake rijksbelastingen

art 51 lid 2 ahf/ond 2° Wetboek van Strafrecht

Subsidiair

hij tezamen en in vereniging met [medeverdachte] en/of [bedrijf],

althans alleen, op één of meer tijdstippen in of omstreeks de periode van 26

september 2007 tot en met 24 juli 2010 in de gemeente(n) Almere en/of

Apeldoorn en/of Heerlen en/of elders in Nederland, (telkens) opzettelijk (een)

bij de Belastingwet voorziene aangifte(n), als bedoeld in de Algemene wet

inzake rijksbelastingen, te weten (een) aangifte(n) voor de omzetbelasting op

naam van [bedrijf] over de maanden:

-januari 2007 en/of februari 2007 en/of maart 2007 en/of april 2007 en/of mei

2007 en/of juni 2007 en/of juli 2007 en/of augustus 2007 en/of september 2007

en/of oktober 2007 en/of november 2007 en/of december 2007 en/of

-januari 2008 en/of februari 2008 en/of maart 2008 en/of april 2008 en/of mei

2008 en/of juni 2008 en/of juli 2008 en/of augustus 2008 en/of september 2008

en/of oktober 2008 en/of november 2008 en/of december 2008 en/of

-januari 2009 en/of februari 2009 en/of maart 2009 en/of april 2009 en/of mei

2009 en/of juni 2009 en/of juli 2009 en/of augustus 2009 en/of september 2009

en/of oktober 2009 en/of november 2009 en/of december 2009 en/of

-januari 2010 en/of februari 2010 en/of maart 2010 en/of april 2010 en/of mei

2010 en/of juni 2010,

onjuist en/of onvolledig heeft gedaan,

immers heeft/hebben verdachte en/of zijn mededader(s) (telkens) opzettelijk op

het bij de Inspecteur der belastingen of de Belastingdienst te Almere en/of

Apeldoorn en/of Heerlen ingediende aangifte(n) omzetbelasting over genoemd(e)

maand(en) (telkens) een te laag belastbaar bedrag, althans (telkens) een te

laag bedrag aan belasting opgegeven, terwijl dat feit (telkens) ertoe strekte

dat te weinig belasting werd geheven;

De in deze tenlastelegging gebruikte termen en uitdrukkingen worden, voorzover

daaraan in de Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalde betekenis is

gegeven, geacht in dezelfde betekenis te zijn gebezigd;

art 68 lid 1 ahf/ond a Algemene wet inzake rijksbelastingen

art 69 lid 2 Algemene wet inzake rijksbelastingen

Voor zover niet anders vermeld, wordt in de hierna volgende voetnoten telkens verwezen naar bewijsmiddelen die zich in het aan deze zaak ten grondslag liggende dossier (FIOD-ECD Kantoor Zwolle, Gefisnr. 50566) bevinden, volgens de in dat dossier toegepaste nummering. Tenzij anders vermeld, gaat het daarbij om processen-verbaal, in de wettelijke vorm opgemaakt door daartoe bevoegde opsporingsambtenaren.

Voor zover het gaat om geschriften als bedoeld in artikel 344.1.5° Wetboek van Strafvordering, worden deze alleen gebruikt in verband met de inhoud van andere bewijsmiddelen.

D-102, D-103, D-104 en D-105.

D-027.

V02-02, p. 3 tot en met 5.

De verklaring van verdachte, afgelegd ter terechtzitting van 9 februari 2015.


Juridisch advies nodig?

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag


naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature