Jure.nl Rechtspraak, Jurisprudentie, Rechterlijke uitspraken online
Datum uitspraak:
Datum publicatie:
Rechtsgebied:
Soort procedure:
Zaaknummer:
Zittingsplaats:
Instantie:

Inhoudsindicatie:

Verlenging van de termijn van terbeschikkingstelling met verpleging voor de tijd van één jaar.

UitspraakRECHTBANK UTRECHT

Parketnummer: 16/350987-03

Beslissing verlenging terbeschikkingstelling d.d. 22 april 2011

In de zaak van de officier van justitie onder het hierboven genoemde parketnummer tegen

[Naam]

geboren te [geboorteplaats] (Israël) op [1977],

verblijvende te [adres].

advocaat mr. O.O. van der Lee te Amsterdam

heeft de officier van justitie de verlenging van de terbeschikkingstelling gevorderd. Op deze vordering heeft de rechtbank de volgende beslissing gegeven.

1 De stukken

De rechtbank heeft acht geslagen op de zich in het dossier bevindende stukken waaronder:

- het vonnis van deze rechtbank d.d. 25 november 2003 waarbij [naam] ter beschikking is gesteld met bevel tot verpleging van overheidswege, welke terbeschikking is ingegaan op 4 april 2004;

- de beslissing van deze rechtbank waarbij de termijn van terbeschikkingstelling voor het laatst is verlengd voor de duur van één jaar;

-de vordering van de officier van justitie d.d. 1 maart 2011, die strekt tot verlenging van de terbeschikkingstelling van [naam] met één jaar;

-het rapport van Inforsa d.d. 4 januari 2011, opgemaakt door I. Maksimovic, psychiater, I.G.M. Lachmann, hoofdbehandelaar, I. van Outheusden, plv hoofd van de inrichting en H. Spitsbergen, hoofd van de inrichting, waarin het advies van de zijde van de inrichting is vermeld;

-de weekevaluatie omtrent de lichamelijke en geestelijke gesteldheid van [naam], over de periode 1 januari 2010 tot en met 17 januari 2011.

2 De procesgang

De terbeschikkinggestelde is bij het vonnis van deze rechtbank d.d. 25 november 2003 ter beschikking gesteld met bevel tot verpleging van overheidswege vanwege een poging tot doodslag. De terbeschikkingstelling is ingegaan op 4 april 2004. Op 5 november 2004 is de terbeschikkinggestelde opgenomen in de FPK Inforsa te Amsterdam.

De termijn van terbeschikkingstelling is voor het laatst verlengd voor de duur van één jaar bij beslissing van deze rechtbank d.d. 12 april 2010.

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting is de officier van justitie gehoord.

Tevens is de terbeschikkinggestelde gehoord, bijgestaan door zijn advocaat.

Voorts is de deskundige I.G.M. Lachmann, werkzaam bij Inforsa, gehoord.

3 Het standpunt van de inrichting

Het standpunt van de inrichting blijkt uit het onder 1 genoemde rapport. Het standpunt luidt - zakelijk weergegeven - als volgt.

De diagnose

Bij de terbeschikkinggestelde is de diagnose schizofrenie van het paranoïde type gesteld. Voorts komt verder het beeld naar voren dat er eveneens sprake is van een (low-level) borderline organisatiestructuur. Hij is een in de basis kwetsbaar en onzeker persoon met narcistische trekken, die tegelijkertijd veel behoefte heeft aan externe prikkels/sensatie. Daarnaast heeft hij een beperkt vermogen tot impulsregulatie en controle, hetgeen het voornoemde niet ten goede komt in een ongestructureerde setting.

De behandeldoelen

De hoofddoelen voor het behandelplan voor het komende jaar zijn: het blijven afwenden van recidivegevaar, het voortzetten van de medicamenteuze behandeling van psychose, het verder versterken van ziektebesef en -inzicht, het continueren van een vaste dagbesteding buiten de kliniek, het consolideren van maatschappelijke inbedding en het realiseren - binnen het kader van proefverlof - van een overplaatsing naar een Woon-Dienstencentrum in Amsterdam.

Het verloop en het effect van de behandeling; het recidiverisico

Sinds de terbeschikkinggestelde in de FPK Inforsa is ingesteld op een antipsychotisch middel voor therapieresistente psychose, is de psychose naar de achtergrond verdwenen.

De terbeschikkinggestelde is na zes jaar behandeling maximaal gestabiliseerd en wordt behandeld op een groepsafdeling. Behandelinhoudelijk is hij inmiddels zover gevorderd dat hij gevoelens van ongenoegen, boosheid en irritatie kan bespreken met het werkend team. Hiermee is het risico op uitagerend gedrag aanzienlijk verminderd. Dit beeld wordt ook bevestigd door de recente risicotaxatie. Gedurende de afgelopen zes jaren binnen de kliniek en tijdens de verloven is er geen sprake geweest van agressieve incidenten.

Inmiddels wordt toegewerkt naar overplaatsing naar een beschutte/beschermde woonomgeving binnen het kader van proefverlof.

Het advies

Geadviseerd wordt de terbeschikkingstelling te verlengen met een termijn van één jaar.

Ter terechtzitting heeft de deskundige I.G.M. Lachmann het rapport en het advies van de inrichting toegelicht. Daarbij is naar voren gekomen dat sprake is van een wijziging van de plannen. Gelet op de lange wachtlijsten voor overplaatsing naar een Woon-Dienstencentrum in Amsterdam en de omstandigheid dat de terbeschikkinggestelde sterker is geworden, is besloten tot een overplaatsing naar een Regionale Instelling voor Beschermde Woonvormen (RIBW) en het aanvragen van transmuraal verlof. Op 27 april 2011 vindt er een intake plaats en de kans is vrij groot, aldus de deskundige, dat de terbeschikkinggestelde in een RIBW terecht kan.

De terbeschikkinggestelde heeft het gebruik van zijn medicatie in eigen beheer, in die zin dat hij eens per vier weken zijn medicijnen voor de komende vier weken krijgt overhandigd. Hij neemt deze volgens voorschrift in. Ook dat is een onderdeel van de voorbereiding van de terbeschikkinggestelde op zelfstandigheid.

4 Het standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft naar aanleiding van het verhandelde ter terechtzitting de vordering strekkende tot verlenging van de terbeschikkingstelling met een termijn van één jaar gehandhaafd.

5 Het standpunt van de verdediging

De terbeschikkinggestelde heeft aan zijn raadsman aangegeven dat hij een (voorwaardelijke) beëindiging van de terbeschikkingstelling op dit moment te spannend vindt, reden waarom de raadsman ter terechtzitting heeft ingestemd met de verlenging van de terbeschikkingstelling met één jaar.

6 De beoordeling

Gelet op hetgeen hierboven is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat de veiligheid van anderen, dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen, eist dat de terbeschikkingstelling met verpleging van [naam] wordt verlengd met één jaar.

De rechtbank overweegt daarbij dat sprake is van een positieve ontwikkeling, gelet op de rapportages en het verhandelde ter terechtzitting. De terbeschikkinggestelde heeft een dagbesteding als assistent van een kok, heeft 8 uur per dag onbegeleid verlof en is medicatietrouw. Voorts hebben zich de afgelopen periode geen incidenten voorgedaan.

De terbeschikkinggestelde heeft ter terechtzitting aangegeven dat hij zich dankzij de medicatie steeds beter voelt en dat hij deze medicijnen ook wil blijven innemen.

Het transmuraal verlof moet nog gaan beginnen. In het komende jaar zal moeten blijken of eerder genoemde positieve ontwikkeling zich voortzet.

7 De toepasselijke wetsartikelen

De rechtbank heeft gelet op de artikelen 38d en 38e van het Wetboek van Strafrecht.

8 De beslissing

De rechtbank verlengt de termijn van de terbeschikkingstelling met verpleging van overheidswege van [naam] voor de tijd van één jaar.

Deze beslissing is gegeven door mr. J.R. Krol, voorzitter, mr. M.J. Veldhuijzen en mr. P.L.C.M. Ficq, rechters, in tegenwoordigheid van de griffier A. Heijboer en is uitgesproken ter openbare terechtzitting op 22 april 2011.

Mr. M.J. Veldhuijzen is niet in de gelegenheid deze beslissing mee te ondertekenen.


Juridisch advies nodig?

Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag


naar boven      |      zoeken      |      uitgebreid zoeken

Gerelateerde advocaten

Gerelateerde advocatenkantoren

Recente vacatures

Meer vacatures | Plaats vacature